แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม (COVID Free Setting)

Posted by:

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม (COVID Free Setting) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โครงการงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลโป่ง ประจำปี 2564

0