มอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เครื่องกดแอลกอฮอล์เจล เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19)ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลโป่ง

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายกิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เครื่องกดแอลกอฮอล์เจล เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19)ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลโป่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค ในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดโป่ง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนบ้านมาบประชัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโป่ง

0