ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง งดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่จะรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง งดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่จะรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0