• ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปี 2562

-ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปี 2563

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปี 2564

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปี 2565

    • ฐานข้อมูลผู้พิการ

-ฐานข้อมูลผู้พิการประจำปี 2562

-ฐานข้อมูลผู้พิการประจำปี 2563

ฐานข้อมูลผู้พิการประจำปี 2564

ฐานข้อมูลผู้พิการประจำปี 2565