1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.3 การออกคำสั่งด้านการบริหารบุคคล

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1การวางแผนอัตรากำลังคน
2.2การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
2.3การพัฒนาบุคลากร
2.4การประเมินฝผลการปฏิบัติงาน
2.5การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1หลักเกณฑ์การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
3.2หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.3การบริการทรัพยากรบุคคล
3.4การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
4.1ประจำปี 2562
4.2ประจำปี 2563