1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1การวางแผนอัตรากำลังคน
2.2การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
2.3การพัฒนาบุคลากร
2.4การประเมินฝผลการปฏิบัติงาน
2.5การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1หลักเกณฑ์การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
3.2หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
4.1ประจำปี62