ที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลโป่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 130 กิโลเมตร
ระยะทางห่างจากอำเภอบางละมุง7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
– ทิศเหนือ
– ทิศใต้
– ทิศตะวันออก
– ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองปลาไหล
– ติดต่อกับตำบลห้วยใหญ่ และจังหวัดระยอง
– ติดต่อกับตำบลเขาไม้แก้ว
– ติดต่อกับตำบลหนองปรือ

เนื้อที่
     ตำบลบ้านโป่งมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 27,500 ไร่ (78.6 ตารางกิโลเมตร) 
แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับการเกษตรจำนวน 22,000 ไร่ อื่นๆ จำนวน 5,500 ไร่ 
มีที่ดินอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ประมาณ 9,375 ไร่

สภาพภูมิอากาศ 
     ประกอบด้วย 3 ฤดูในฤดูร้อนไม่ร้อนจัดมากนัก ฤดูหนาวอากาศไม่แห้งแล้งเกินไป 
ฤดูฝนมีฝนตกชุกพอประมาณ

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
   ประกอบด้วยห้วยยายมุก ห้วยตาเสือ ห้วยสะพาน คลองใหญ่ เป็นต้น ลำห้วย
ดังกล่าวนี้ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม มีอ่างเก็บน้ำมาบประชันซึ่งประโยชน์
ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลโป่ง ซึ่งนำมาผลิตน้ำประปาให้กับอำเภอบางละมุงและ
เมืองพัทยา

จำนวนหมู่บ้าน มี 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำเต้าลอย
หมู่ที่ 2 บ้านโป่งกลาง
หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง
หมู่ที่ 4 บ้านมาบประชันล่าง
หมู่ที่ 5 บ้านมาบประชันบน
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยยายมุก
หมู่ที่ 7 บ้านโป่งบน
หมู่ที่ 8 บ้านสำนักตะแบก
หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาอุ่น
หมู่ที่ 10 บ้านคลองใหญ่