สภาพทางศรษฐกิจ

 

อาชีพ
   – อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 65
   – อาชีพค้าขาย ร้อยละ 20
   – อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 15

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลโป่ง
   – ปั๊มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง
   – โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง
   – โรงงานปั่นใยมะพร้าว จำนวน 1 แห่ง