การบริการพื้นฐาน

 

400x300-images-stories-pongcity-2

 

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

การคมนาคม
เส้นทางคมนาคมสายหลัก
– ถนนลาดยางทั้งตำบล 80 สาย
– ถนนลูกรังทั้งตำบล 40 สาย

แหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำ
1. อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน
2. ลำห้วยธรรมชาติ 6 แห่ง ได้แก่
– ลำห้วยเขาหวาย
– ลำห้วยผล
– ลำห้วยสะพาน
– ลำห้วยหนองตาอยู่
– ลำห้วยท่าน้ำ
– ลำห้วยแล่น

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– ฝายน้ำล้น จำนวน 7 แห่ง
– บ่อน้ำบาดาล จำนวน 12 แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

บริการด้านโทรศัพท์
โครงการขยายเขตบริการโทรศัพท์เพิ่มเติม บ้านคลองใหญ่ ชุมชนนาเหมือง
ชุมชนห้วยสะพาน