>แผนพัฒนาสามปี

>แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

>แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

>แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา