เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2559  ไฟล์ที่1

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ไฟล์1 ไฟล์2 ไฟล์3