ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 7,713 คน แยกเป็นชาย 3,636 คน หญิง 4,077 คน

จำนวนครัวเรือน 3,574 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย98.13 คน / ตารางกิโลเมตร
การตั้งบ้านเรือนของประชากรอยู่เป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

 

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ 
  - โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 1
  - โรงเรียนวัดโป่ง หมู่ที่ 2
  - โรงเรียนบ้านมาบประชัน หมู่ที่ 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ได้แก่
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 1
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโป่ง หมู่ที่ 2
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านมาบประชัน หมู่ที่ 5
โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง ได้แก่
  - โรงเรียนนานาชาติ (ISR) หมู่ที่ 1

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด / สำนักสงฆ์ 4 แห่ง ได้แก่
  - วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 1
  - วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม หมู่ที่ 2
  - วัดทวนทอง หมู่ที่ 5
  - วัดเขาถ้ำประทุน หมู่ที่ 8
  - โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม หมู่ที่ 3
 
การสาธารณสุข
สถานีอนามัย 2 แห่ง ได้แก่
  - สถานีอนามัยโป่ง หมู่ที่ 6
  - สถานีอนามัยหนองตาอุ่น หมู่ที่ 9

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - ตู้ยามตำรวจ1 แห่ง ได้แก่ (ตู้สายตรวจตำรวจประจำตำบล)
  - ตู้ยามตำรวจอาสา ม.9 จำนวน 1 แห่ง
  - ชุดสายตรวจตำรวจอาสาประจำตำบล