นโยบายการบริหารงาน

 

นโยบายและแผนงาน ในประการแรก
ขอเรียนว่าเจตนารมณ์หรือเป้าหมายสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
นับแต่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงริเริ่มให้มีการจัดตั้ง สุขาภิบาล
ท่าฉลอม ที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อประมาณ 100 ปีเศษมาแล้วยังคงเป็นเจตนารมณ์
หรือเป้าหมายเดียวกัน คือ การให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ ทั่วประเทศได้รับการแก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง โดยผู้บริหารหรือคณะ
ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของคนในท้องถิ่น หรือพื้นที่นั้น ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบ
ในการดูแลส่งเสริมสนับสนุนรัฐบาล และกลไกของรัฐบาลคือ จังหวัดหรืออำเภอแล้วแต่
กรณี ซึ่งหลักการดังกล่าวมีความชัดเจน อยู่ในกฎหมายของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกรูปแบบที่มีอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มีความ
เข้าใจร่วมกันในหลักการที่ผมเรียนให้ทราบ เพื่อการประสานงานอันดีระหว่างเทศบาล
ตำบลโป่งและจังหวัดชลบุรีที่เป็นตัวแทนของ
รัฐบาลในราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคกับเทศบาลตำบลโป่ง
ประการที่สอง
การที่ท่านได้รับความไว้วางใจ จากพี่น้องประชาชน ในการเลือกให้ท่านเข้า 
มาทำหน้าที่สมาชิกสภา เทศบาลตำบลโป่ง ครั้งนี้ผมมีความปรารถนาจะเห็นว่า 
ในเรือลำนี้เป็นเรือที่มีฝีพายที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเรือที่มีความสามัคคี
ผมจึงตั้งความหวังไว้กับท่านทั้งหลายด้วยว่า สภาเทศบาลตำบลโป่งชุดนี้ 
จะเป็นชุดที่ร่วมมือกันคิดอ่านทำเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มที่โดยไม่เห็นแก ่ความเหนื่อยยาก
โดยไม่เห็น แก่ประโยชน์ของส่วนตนและพวกพ้อง แต่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม
และเห็นแก่ประโยชน์ในระยะยาว เพื่อช่วยเหลือการ ทำงานของคณะผู้บริหารเทศบาล 
อย่างไรก็ดีเมื่อนึกถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นความเห็นที่อาจจะขัดแย้งกันมีได้แต่เมื่อ
ผสมผสานความคิดเข้าด้วยกันและมีมติออกไปแล้วขอให้ทุกคนต้องเคารพในมติของ
เสียงส่วนใหญ่ ตนที่เป็นเจ้าของมติส่วนใหญ่ก็ต้องให้เกียรติเสียงส่วนน้อยแล้วก็รับฟัง
เขาด้วย

ประการสุดท้าย 
ในฐานะของจังหวัดชลบุรีซึ่งถือเสมือน เพื่อนร่วมงานของท่านพร้อมที่จะให้การ
ปรึกษาหารือกับ ท่านตลอดเวลาหากเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และเป็นประโยชน์ในระยะยาวนั้นมีระเบียบหรือ กฎหมายกีดขวางกางกั้นอยู่ ขอให้ท่าน
ได้วางใจว่าท่านไม่ได้ทำงานอยู่เพียงลำพังยังมีจังหวัดเป็นเพื่อนร่วมทางท่านอยู่ รวม
ทั้งขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกในการทำงานขอ
ให้ท่านตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ขอให้ท่านบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสขอให้ท่าน
รายงานให้ประชาชนทราบในฐานะที่เป็นผู้เลือกท่านขึ้นมาว่าท่านได้ทำอะไรลงไป 
อย่างไรเป็นประโยชน์อย่างไร การรายงานนั้นต้องรายงานทั้ง 3 ระยะ คือ รายงาน
ตั้งแต่เริ่มแรกรายงานระหว่างดำเนินการและรายงานภายหลังสิ้นสุดโครงการ ผมเชื่อว่า
ถ้าท่านมีแนวทางเช่นว่านี้แล้ว ท่านจะอยู่ในหัวใจของประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิออก
เสียง อย่างยั่งยืนยาวนาน